គោលនយោបាយ
១.ជំរុញការស្វែងរុករក និងការអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេងកាត ប្រកបដោយគណនេយ្យភាព តម្លាភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។

២. គ្រប់គ្រងវិស័យប្រេងកាតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសក្កិសិទ្ធភាព ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិច្បាស់លាស់។

៣. ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេងកាតតាមឧត្តមានុវត្តអន្តរជាតិ ប្រកបដោយសុខុមាលភាព សុវត្ថិភាព និង បរិស្ថាន រួមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានសមស្របបំផុត។

៤. បង្កើនផលប្រយោជន៍ឲ្យបានជាអតិបរមានូវចំណូល ដែលបានមកពីការអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេងកាតដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។

ព្រហស្បតិ៍ 03 វិច្ឆិកា 2016  |  បានអាន 18562
ថ្ងៃនេះ :
00012
ម្សិលមិញ :
00958
សរុប :
01465552
Flag Counter