សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
 
អង្ការ៍ 16 មិថុនា 2020  |  បានអាន 1558