ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងការប្រមូល ចំណូលសួយសារធនធានរ៉ែពីការប្រើប្រាស់ធនធានរ៉ែសំណង់ក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋ
 
ពុធ 01 កក្កដា 2020  |  បានអាន 2284