វារីអគ្គិសនី​ និង​ថាមពល​អគ្គិសនី​ដើរ​ដោយ​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ​អាច​ជួយ​គ្នា​ទៅវិញ​ទៅ​មក