ពិធីប្រកាសបើកពិព័រណ៍ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍ និងសមិទ្ធផលរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន លើវិស័យថាមពលនៅកម្ពុជា