កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីគម្រោងសហប្រតិបត្តិការភូគព្ភវិទ្យាសាស្រ្តសមុទ្រ និងគ្រោះអន្តរាយភូគព្ភសាស្រ្តតំបន់ឆ្នេរ រវាងកម្ពុជា-ចិន នៅទីក្រុងប៉េកាំង ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧