អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការកាយរឹទ្ធិនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា