អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១ និងមាត្រ៣នៃអនុក្រឹត្យលេខ៦៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលគម្រោងផ្លូវដែកនៅកម្ពុជា​