អានឯកសារ
ព្រះរាជក្រម ស្តីពីច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ