អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការដំឡើងកម្រិតបណ្តុះបណ្តាល និងការបញ្ជូនមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ខេត្តបាត់ដំបង និងសាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រឹតការខេត្តបាត់ដំបងទៅជាវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យបាត់ដំបង