អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យស្តីពិការកំណត់ការិចេ្ឋទការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ជុជា​ ឆ្នាំ២០១៩