អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការដាក់បញ្ជូលទន្តគិលានុបដ្ឋាក ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈគិលានុបដ្ឋាកកម្ពុជា