អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការដំឡើងកម្រិតបណ្តុះបណ្តាល និងការបញ្ជូលមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគរាជធានីភ្នំពេញ និងសាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រឹតការរាជធានីភ្នំពេញទៅជាវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញ