អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការដំឡើងកម្រិតបណ្តុះបណ្តាលនិងប្រែក្លាយការដ្ឋានសាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តសៀមរាប ទៅជាវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសអង្គរ