អានឯកសារ
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សារណសិរ្សសាមគ្គី អភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជា