អានឯកសារ
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីបង្កើតរដ្ឋបាលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ខេត្តស្វាយរៀង ហ្គីហ្គារីសត