អានឯកសារ
ព្រះរាជក្រម ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហុន ខេមបូឌាន អេនើជី និង ឯ.ក