អានឯកសារ
ព្រះរាជក្រម ច្បាប់ស្តីពីកាអនុម័តលើការរធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុន អាឡិច ខបភើរេសិន