អានឯកសារ
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍព្រៃឈើជាតិ