អានឯកសារ
សេចក្តីសម្រេច_ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពនៃលេខាធិការដ្ឋានជាតិអាស៊ានកម្ពុជា