អានឯកសារ
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលភាពគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសិក្សាផលប៉ះពាល់និងអភិវឌ្ឍន៍បឹងតាមោក(កប់ស្រូវ)