អានឯកសារ
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាព និងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សានិង ចុះពិនិត្យវាយតម្លៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យាការពារបរិស្ថាន និងផែនការ