អានឯកសារ
ព្រះរាជក្រម ស្តីពីការប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើត ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល