អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យលេខ១៩៥អនក្រ_បក ស្តីពីការកែប្រែតម្លៃឯកតា នៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានដល់មន្ត្រីរាជការ