អានឯកសារ
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០០សសរ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍​