អានឯកសារ
សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារពង្រឹងយន្តការប្រមូលចំណូលធនធានរ៉ែ