អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យកាលើកទឹកចិត្តពន្ធសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រេងកាតប្លុកA