អានឯកសារ
ប្រកាសស្តីពីការបង្កើត_និងការគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ប្រាំបីមុម ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងក្រើញ ឃុំប្រាំបីមុម ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ