អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ