អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រ ប្រភេទ ២០០០ គំរូថ្មី