អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តក្នុងការប្រតិបត្តិការមេត្រីភាពបរិស្ថាន