អានឯកសារ
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី សមាសភាពក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល សម្រាប់នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា