អានឯកសារ
បទប្បញ្ញត្តិស្ដីពីគោលការណ៍ទូទៅសម្រាប់កំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា