អានឯកសារ
នីតិវិធីសម្រាប់ការចេញ កែសម្រួល ព្យួរ ដកហូត ឬបដិសេធអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនី