អានឯកសារ
វិធីបញ្ញត្តិលើការពង្រីកប្រព័ន្ធបញ្ជូន និងចែកចាយអគ្គិសនីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា