អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកំណត់អតិបរិមានៃកម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់អនុវត្តចំពោះអ្នកធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា