ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង
​​​
រដ្ឋមន្ត្រី Minister
ទទួលបន្ទុក
ក្រសួងទាំងមូល
In-charge of
Entire of ministry
ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម
H.E Suy Sem
រដ្ឋលេខាធិការ Secretary of State
ទទួលបន្ទុក
 • - ន.វារីអគ្គិសនី
 • - ន.ថាមពលកំដៅ​ និងចំហេះ
 • - ន.ថាមពលកកើតឡើងវិញ និងថាមពលផ្សេងទៀត
 
ឯកឧត្តម អ៊ិត ប្រាំង
H.E Ith Praing
ទទួលបន្ទុក
 • - ន.ផែនការសេដ្ឋកិច្ចធនធានរ៉ែ
 • - ន.ជំរុញ និងអភិវឌ្ឍធនធានប្រេងកាត
 • - ន.អាជីវកម្មរ៉ែថ្មសំណង
 
ឯកឧត្តម ហូ វិចិត្រ
H.E Ho Vichit
ទទួលបន្ទុក
 • - ន.អាជីវកម្មរ៉ែខ្សាច់សំណង
 • - ន.ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិធនធានរ៉ែ
 • - ន.បច្ចេកទេសប្រេងកាត គាំទ្រប្រតិបត្តិការ និងសន្តិសុខថាមពល
 
ឯកឧត្តម ឌិត ទីណា
H.E Dith Tina
ទទួលបន្ទុក
 • - ន.អភិវឌ្ឍថាមពល
 • - ន.បច្ចេកទេស និងគោលនយោបាយអាជីវកម្មថាមពល
 
ឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ
 
ទទួលបន្ទុក
 • - ន.កិច្ចការប្រេងកាតអន្តរជាតិ
 • - ន.សហការប្រតិបត្តិការ និងកិច្ចការអាស៊ាន
 • - ន.នីតិកម្ម
 
ឯកឧត្តម សុខ ខាវ៉ាន
H.E Sok Khavan
ទទួលបន្ទុក
 • - ន.ឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ
 • - ន.គ្រប់គ្រងគម្រោងសម្បទានប្រេងកាត
 
ឯកឧត្តម ម៉េង សក្តិធារ៉ា
H.E Meng Saktheara
ទទួលបន្ទុក
 • - ន.ភូគព្ភសាស្ត្រ-រ៉ែ
 • - មន្ទីពិសោធន៍ភូគព្ភសាស្ត្រជាតិកម្ពុជា
 • - មន្ទីពិសោធន៍ប្រេងកាត
 • - ការងារជម្រុញសមភាពយេនឌ័រ
 
លោកជំទាវ ប៉ែន ឆដា
H.E Pen Chhorda
ទទួលបន្ទុក
 • - ន.អាជីកម្មរ៉ែថ្មសំណង់
 • - អគ្គាធិការដ្ឋាន
 
ឯកឧត្តម ហេង ចាន់ធួន
H.E Heng Chanthourn
ទទួលបន្ទុក
 • - ន.វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាបរមាណូ
 • - ន.សិក្សាស្រាវជ្រាវប្រេងកាត
 
ឯកឧត្តម អ៊ឹង អៀង
ទទួលបន្ទុក
 • - ន.គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • - ន.សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
 • - អង្គភាពលទ្ធកម្ម
 
លោកជំទាវ ទិត លីនដា
H.E Tith Linda
ទទួលបន្ទុក
 • - ន.រដ្ឋបាល និងព័ត៏មានវិទ្យា
 • - ន.បុគ្គលិក
 • - ន.ផែនការ
 
ឯកឧត្តម ស៊ុយ ឌីម៉ង់
អនុរដ្ឋលេខាធិការ Under Secretary of State
ទទួលបន្ទុក
 • - ន. អភិវឌ្ឍថាមពល
 • - ន. ថាមពលកំដៅ និងចំហេះ
 
ឯកឧត្តម ទុន លាន
H.E Tun Lean
ទទួលបន្ទុក
 • - ន. ឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ
 • - ន. គ្រប់គ្រងគម្រោងសម្បទានប្រេងកាត
 
ឯកឧត្តម សុខ ឡេង
H.E Sok Leng
ទទួលបន្ទុក
 • - ន. កិច្ចការប្រេងកាតអន្តរជាតិ
 • - ន. សហការប្រតិបត្តិការ និងកិច្ចការអាស៊ាន
 
ឯកឧត្តម កៅ ធារ៉ូ
H.E Kao Thearo
ទទួលបន្ទុក
 • - ន. ផែនការសេដ្ឋកិច្ចធនធានរ៉ែ
 • - ន. ជំរុញ និងអភិវឌ្ឍធនធានប្រេងកាត
 • - ន. អាជីវកម្មរ៉ែថ្មសំណង់
 
ឯកឧត្តម ញឹក សុមេត
H.E Nhek Someth
ទទួលបន្ទុក
 • - ន. បច្ចេកទេសប្រេងកាត គាំទ្រប្រតិបត្តិការ និងសន្តិសុខថាមពល
 • - ន. សិក្សាស្រាវជ្រាវប្រេងកាត
 
ឯកឧត្តម លាង ឆាលី
 
ទទួលបន្ទុក
 • - ន. អាជីវកម្មរ៉ែខ្សាច់សំណង
 • - ន. អាជីកម្មរ៉ែថ្មសំណង់
 
ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចាន់រឿន
ទទួលបន្ទុក
 • - ន. វារីអគ្គិសនី
 • - ន. ថាមពលកកើតឡើងវិញ​ និងថាមពលផ្សេងទៀត
 
ឯកឧត្តម ប៊ុន ណារិទ្ធ
ទទួលបន្ទុក
 • - ន. ឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ
 • - ន. គ្រប់គ្រងគម្រោងសម្បទានប្រេងកាត
 
ឯកឧត្តម ប៉េង ណាវុធ
ទទួលបន្ទុក
 • - ន. គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • - ន. សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
 
ឯកឧត្តម សុះ ណូរុន
ទទួលបន្ទុក
 • - ន. ភូគព្ភសាស្ត្រ-រ៉ែ
 • - ន. មន្ទីពិសោធន៍ភូគព្ភសាស្ត្រជាតិកម្ពុជា
 • - ន. មន្ទីពិសោធន៍ប្រេងកាត
 • - ការងារជម្រុញសមភាពយេនឌ័រ
 
ឯកឧត្តម ផាត បូណេ
ទទួលបន្ទុក
 • - ន. បុគ្គលិក
 • - ន. រដ្ឋបាល និងព័ត៏មានវិទ្យា
 • - ន. ផែនការ
 • - ន. នីតិកម្ម
 
លោកជំទាវ យ៉ែម កាន់នីកា
ទទួលបន្ទុក
 • - ន. វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាបរមាណូ
 • - ន. បច្ចេកទេស និងគោលនយោបាយអាជីវកម្មថាមពល
 
ឯកឧត្តម ចាន់ សុដាវ៉ាត
ទទួលបន្ទុក
 • - ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី
 • - អគ្គាធិការដ្ឋាន
 
ឯកឧត្តម លី វណ្ណា
ទទួលបន្ទុក  
ឯកឧត្តម ងួន ប៉ោងសេង
ច័ន្ទ 13 កក្កដា 2015  |  បានអាន 51210
ថ្ងៃនេះ :
00048
ម្សិលមិញ :
00958
សរុប :
01465588
Flag Counter