លទ្ធផលការងារ
៤-សមិទ្ធផលសម្រេច
៤-១-ថាមពលអគ្គិសនី
៤-១-១-ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផលិត បញ្ជូន ចែកចាយ និងការភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី

ក្នុងនីតិកាលទី៥ កន្លងមក សមិទ្ធផលសម្រេចបាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផលិត បញ្ជូន ចែកចាយ និងការភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី ទទួលបាននូវលទ្ធផលតាមគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍនីមួយៗ ដូចខាងក្រោម៖
 ប្រភពថាមពល៖ ការអភិវឌ្ឍប្រភពអគ្គិសនីបានកើនឡើងពី ១៣៧១ មេហ្គាវ៉ាត់ មក ២៦៤៨ មេហ្កាវ៉ាត់ ឆ្លើយតបនឹងកំណើនសេចក្តីត្រូវការ ក្នុងនោះការផលិតក្នុងស្រុកកើនពី ៦៨៥ មេហ្កាវ៉ាត់ មក ២,២០៧ មេហ្កាវ៉ាត់ ធ្វើឲ្យការនាំចូលថយពី ៥៦.៣% មក ១៤.៥៥%។
 បណ្តាញបញ្ជូន៖ ការអភិវឌ្ឍខ្សែបញ្ជូន និងអនុស្ថានីយបន្ថែម រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៨ កម្ពុជាមានខ្សែបញ្ជូន ២,១៤១ គីឡូម៉ែត្រ និងអនុស្ថានីយចំនួន ៣៣ គ្របដណ្តប់ផ្ទាល់ចំនួន ២០ រាជធានី-ខេត្ត។
 បណ្តាញចែកចាយ៖ ការអភិវឌ្ឍខ្សែបណ្តាញតង់ស្យុងមធ្យម ប្រវែង ៣១,៣៥៧ គីឡូម៉ែត្រ ត្រង់ស្វូរម៉ាទ័រចែកចាយចំនួន ១៦,២៣៣គ្រឿង និងខ្សែតង់ស្យុងទាប ប្រវែង ៣២,១១៩ គីឡូម៉ែត្រ ដែលបានគ្របដណ្តប់លើភូមិចំនួន ៨៦.៨៥% នៃចំនួនភូមិសរុបទូទាំងប្រទេស។
 ការភ្ជាប់បណ្តាញ៖ ការភ្ជាប់អគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទបានកើនដល់ ២.៦៥លានទីតាំង ដែល ក្នុងចំណោមនោះ មានលំនៅដ្ឋានចំនួន ២.៥៤លានខ្នងផ្ទះ ត្រូវជា ៧២.១៦% បានភ្ជាប់អគ្គិសនីប្រើប្រាស់រួច។
៤-១-២-កែលំអរការផ្តល់សេវាផ្គត់ផ្គង់អគិ្គសនី
ក្នុងនីតិកាលទី៥ កន្លងមក សមិទ្ធផលធ្វើបាននៅក្នុងការកែលំអរការផ្តល់សេវាផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី មាន ដូចខាងក្រោម៖
 ការផ្តល់ភាពគ្រប់គ្រាន់៖ ការអភិវឌ្ឍឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ ២៤ ម៉ោង ចំនួន ៣ កម្រិតសំខាន់ៗ ដោយការតភ្ជាប់៖១)-ពីបណ្តាញបញ្ជូនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដុំ ២)-ពីបណ្តាញបញ្ជូនរងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ធុនធំ និង៣)-ពីបណ្តាញចែកចាយសម្រាប់អ្នកអ្នកប្រើប្រាស់រាយ។
 ការផ្តល់គុណភាព សុវត្ថិភាព និងភាពអាចទុកចិត្តបាន៖ ការតភ្ជាប់ប្រភពបណ្តាញជាតិឲ្យតំបន់ចែកចាយ ដើម្បីបង្កើនគុណភាព សុវត្ថិភាព និងភាពអាចទុកចិត្តបានក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ បានតភ្ជាប់ចំនួន ៣៤៩ តំបន់ ប៉ុន្តែសល់តែ ១០ តំបន់ប៉ុណ្ណោះ នៅមិនទាន់បានតភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញជាតិ។
 ការផ្តល់គុណភាព សុវត្ថិភាព និងភាពអាចទុកចិត្តបាន៖ ការតភ្ជាប់ប្រភពបណ្តាញជាតិឲ្យតំបន់ចែកចាយ ដើម្បីបង្កើនគុណភាព សុវត្ថិភាព និងភាពអាចទុកចិត្តបានក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ បានតភ្ជាប់ចំនួន ៣៤៩ តំបន់ ប៉ុន្តែសល់តែ ១០ តំបន់ប៉ុណ្ណោះ នៅមិនទាន់បានតភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញជាតិ។
 ការផ្តល់ថ្លៃសមរម្យ៖ បានរៀបចំអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបន្ថយថ្លៃ និងគម្លាតថ្លៃអគិ្គសនីដែលផ្គត់ផ្គង់ពីប្រភពបណ្តាញជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥-២០២០ និងអនុវត្តផែនការបន្ថែមការអនុគ្រោះថ្លៃសម្រាប់លំនៅដ្ឋាននៅជនបទចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៧ និងបានរៀបចំថ្លៃសម្រាប់ពេលថ្ងៃនិងយប់ ព្រមទាំងកំពុងបន្តអនុវត្តផែនការយុទ្វសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ និង២០២០ ដែលកំណត់ក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា។
 ការផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការវាស់វែង និងកត់ត្រា៖ បានរៀបចំឲ្យគ្រប់ការផ្គត់ផ្គង់ និងការទទួលថាមពល មានការវាស់វែងនិងកត់ត្រាតាមបរិក្ខារនាឡិកាស្ទង់រួចហើយ។
៤-១-៣-ពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងថាមពលអគ្គិសនី

ក្នុងនីតិកាលទី៥ កន្លងមក សមិទ្ធផលដែលធ្វើបានក្នុងការពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងវិស័យថាមពលអគ្គិសនី មានចំណុចសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖
 ពង្រឹងយន្តការស្ថាប័ន៖ បង្កើតបានរចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និងភារកិច្ច របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា អគ្គិសនីកម្ពុជា និងប្រតិបត្តិករផ្សេងទៀត រួចហើយ នៅតែការពង្រឹងការអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងរលូនបន្ថែមទៀត និងការពង្រឹងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈតាមតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័ន និងអង្គភាពក្នុងវិស័យថាមពល
 ពង្រឹងយន្តការវិនិយោគ៖ មានការចូលរួមវិនិយោគពីវិស័យឯកជនច្រើន ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍពុំទាន់ពេញ ទូទាំងប្រទេសនៅឡើយ និងកំពុងរៀបចំធើ្វការសិក្សាផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍វិស័យថាមពល។
 ពង្រឹងយន្តការអាជីវកម្ម៖ អគិ្គសនីកម្ពុជាបាន និងកំពុងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក្នុងបណ្តាញជាតិ និងបណ្តាញបញ្ជូនរង ដែលជាស្នូលនៃអាជីវកម្មអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា រួចហើយ ឯក្រុមហ៊ុនឯកជនកំពុងធ្វើអាជីវកម្មផលិត និងចែកចាយអគ្គិសនី ហើយមូលនិធិអគិ្គសនីភាវូបនីយកម្មជនបទក៏បានដើរតួនាទីជាអ្នកធ្វើឧបត្ថម្ភធនក្នុងវិស័យ (cross-subsidy) បន្ថយគម្លាតថ្លៃរួចហើយដែរ។
 ពង្រឹងយន្តការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត៖ ១-គ្រប់គម្រោងវិនិយោគ សុទ្ធតែបានឆ្លងការពិនិត្យ និងសម្រេចបញ្ហា បរិស្ថានពីក្រសួងបរិស្ថាន ២-បញ្ចូលប្រភពថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅក្នុងបណ្តាញជាតិ និង៣-ចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យថាមពលក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់និងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ។
៤-២-វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាបរមាណូស៊ីវិល រួមទាំងវិទ្យុសកម្ម

ក្នុងនីតិកាលទី៥ កន្លងមក សមិទ្ធផលសម្រេចបានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិនានា ដូចខាងក្រោម៖
 គម្រោងសហប្រតិបត្តិការចំនួន ២៤ គម្រោងជាមួយទីភ្នាក់ងារថាមពលបរមាណូអន្តរជាតិ (IAEA) ដោយផ្តោតលើវិស័យអាទិភាពសំខាន់ៗដូចជា៖ ច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិ សុវត្ថិភាពសារធាតុបរមាណូនិងប្រភពវិទ្យុសកម្ម សុខាភិបាល កសិកម្ម ធនធានទឹក ផែនការអភិវឌ្ឍថាមពល បរិស្ថាន ឧស្សាហកម្ម ការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
 គម្រោងសហប្រតិបត្តិការចំនួន ៦ គម្រោងជាមួយប្រទេសវៀតណាម ដោយផ្តោតលើវិស័យអាទិភាពសំខាន់ៗ ដូចជា៖ ការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ញត្តិករសម្រាប់សុវតិ្ថភាពប្រភពវិទ្យុសកម្ម សុខាភិបាល បរិស្ថាន និងឧស្សាហកម្ម។
សុក្រ 29 មករា 2016  |  បានអាន 23203
ថ្ងៃនេះ :
00095
ម្សិលមិញ :
00958
សរុប :
01465635
Flag Counter