សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
 
ច័ន្ទ 01 មិថុនា 2020  |  បានអាន 1414