Results
វិស័យថាមពលអគិ្គសនី
បានស្តារ និងពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគិ្គសនីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និង តាមបណ្តាក្រុង និងទីប្រជុំជននានា នៅទូទាំងប្រទេស ដែលធើ្វឲ្យបរិមាណប្រភពអគ្គិសនីកើនឡើងពី​ប្រមាណ ៣០ មេហ្កាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ មកប្រមាណ ១.១០០ មេហ្កាវ៉ាត់ នៅឆ្នាំ ២០១៣

 • បានដាក់ឲ្យដំណើរការអនុស្ថានីយ និងខ្សែបណ្តាញបញ្ជូនជាបន្តបន្ទាប់ ធើ្វឲ្យបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិបានតភា្ជប់ខេត្ត-រាជធានី ចំនួន ១៣ រួចហើយ គឺ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ តាកែវ កំពត កែប ព្រះសីហនុ កំពង់ឆ្នាំង ពោធិសាត់ បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ សៀមរាប និងកំពង់ចាម
 • សេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគិ្គសនីបានគ្របដណ្តប់លើភូមិចំនួន ១១.២១៨ ភូមិ ត្រូវជា ៧៣.៩៦ ភាគរយ នៃចំនួនភូមិសរុបទូទាំងប្រទេស​ និងបានសាងសង់បណ្តាញរួចលើភូមិចំនួន ៧.១៨៧ ភូមិ ត្រូវជា ៥១.០៧ ភាគរយ នៃភូមិទូទាំងប្រទេស
 • កំពុងធើ្វការវិនិយោគពង្រីកបណ្តាញបញ្ជូនរងចេញទៅតំបន់ជនបទនានា ជារូបភាពធំ ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌនៃឥណទានពីប្រទេសចិន ឥណទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី និងទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃថវិកាជាតិផ្ទាល់ឲ្យអគិ្គសនីកម្ពុជាខ្ចី ដើម្បីបងើ្កនវិសាលភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់អគិ្គសនីចេញពីបណ្តាញជាតិ
   
ការងារថាមពលបរមាណូ
 • ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិករបស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលបរមាណូអន្តរជាតិ (IAEA) តាំងពីឆ្នាំ ១៩៥៨
 • បានសើ្នដកសមាជិកភាពចេញពី IAEA នៅថៃ្ងទី ០៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០០៣
 • បានចូលជាសមាជិក IAEA ឡើងវិញនៅថៃ្ងទី ២៣ ខែ វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០០៩​ និងចាប់ផ្តើមបង់ថវិការវិភាគទានជារៀងរាល់ឆ្នាំ
 • ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជំនួយបចេ្ចកទេសពី IAEA ចំនួន ៦ គម្រោង សំរាប់កម្មវិធីជំនួយបចេ្ចកទេសឆ្នាំ ២០១២-២០១៣ គឺក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ ២ គម្រោង ក្រសួងសុខាភិបាល ១ គម្រោង ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ១ គម្រោង និងក្រសួងរ៉ែ​ និងថាមពលបានទទួល ២ គម្រោង គឺ៖
១. គម្រោងបង្កើតរចនាសម័្ពន្ធជាតិសុវតិ្ថភាពកាំរស្មីវិទ្យុសកម្ម (Establishment of the National Radiation Safety Infrastructure)

២. គម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំផែនការ និងសេដ្ឋកិច្ចថាមពល (Developing the National Capacity in Energy Planning and Economy)
 
 • ក្នុងកម្មវិធីជំនួញបច្ចេកទេសឆ្នាំ ២០១៤ - ២០១៥ នេះ IAEA បន្តជួយលើគម្រោងឆ្នាំ ២០១២ - ២០១៣ ចំនួន ៥ គម្រោងនិងផ្តល់ថ្មី មួយគម្រោង
 • តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ឯកឧត្តមអគ្គនាយក IAEA បានសន្យាថានឹងបង្កើនកិច្ចសហការជាបន្ថែមទៀតជាមួយកម្ពុជា
   
ការងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
 • សហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការ និងស្ថាប័នអន្តរជាតិ ដូចជា JICA, NEDO, UNIDO, KOICA, ADB, AFD, GERES, UNDP...
 • កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីថាមពលអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ ថ្នាក់ឧត្តមមន្ត្រីថាមពលអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ និងក្រុមការងារបចេ្ចកទេសអាស៊ាន
 • កិច្ចប្រជុំអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ CLV, CLMV, ACMECS, GMS & LMI
 • សនិ្នបាតរបស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលបរមាណូអន្តរជាតិ (IAEA) ប្រចាំឆ្នាំ
Friday 29 January 2016  |  Read 23920